Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να χαρτογραφήσει το ρόλο των κωφών ενηλίκων ως προτύπων για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων, εντός της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Μάλτας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.Ειδικότερα:
(a) τον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενηλίκων ακοής και κωφών,
(b)
τις επικοινωνιακές δεξιότητες στη Νοηματική Γλώσσα (SL),
(c)
τις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας σε SL,
(d)
τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης για τη μάθηση Νοηματικής Γλώσσας,(e) τη στάση των ακουόντων απέναντι στην Κοινότητα κωφών και στη Νοηματική Γλώσσα και(f) ο ρόλος των κωφών ενηλίκων κατά την υποστήριξη ενηλίκων ακοής θα διερευνηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι είναι η ανάπτυξη μιας κοινής γνώσης και η υποτίμηση μεταξύ των εταίρων του έργου, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες ακοής (επαγγελματίες και γονείς), οι προοπτικές και οι γνώσεις τους για την κοινότητα των κωφών, οι δεξιότητές τους στη νοηματική γλώσσα και η υποστήριξη που χρειάζονται, προκειμένου να αποκτήσουν επίγνωση των ικανοτήτων των κωφών και πώς οι κωφοί ενήλικες που εργάζονται μαζί τους ως πρότυπα μπορούν να τους ενισχύσουν.

Επιδιώκουμε να μοιραστούμε την εμπειρία και να ενισχύσουμε τις ορθές πρακτικές μεταξύ των εταίρων της χώρας για την υποστήριξη των ενηλίκων ακοής να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν τη Νοηματική Γλώσσα στην επικοινωνία τους με τους Κωφούς και την ενδυνάμωση του ρόλου των κωφών ενηλίκων ως μοντέλων επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα / αποτελέσματα του έργου είναι καλά γειωμένα και πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ειδικές ανάγκες της ακοής και των κωφών ενηλίκων, έτσι ώστε η κοινωνική και επικοινωνιακή τους αλληλεπίδραση να καταστήσει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Η έρευνα αξιολόγησης αναγκών θα διεξαχθεί σε κάθε χώρα της εταιρικής σχέσης.Στην αρχή του έργου το ερωτηματολόγιο της έρευνας θα απευθύνεται σε ενήλικες ακοής και κωφούς, κωφούς ενήλικες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο έργο ως πρότυπα κωφών, κωφοί εκπαιδευτικοί του SL, εμπειρογνώμονες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (σχολεία για κωφά / βαρήκοα παιδιά, ιδρύματα, ενώσεις κωφών) σε εθνικό επίπεδο.

Στη δεύτερη φάση θα ερωτηθούν οι συμμετέχοντες, οι ενήλικες ακοής και κωφών, τα πρότυπα κωφών και οι καθηγητές νοηματικής γλώσσας.Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις ανάγκες των ενηλίκων ακοής για να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις κοινωνικογλωσσικές ανάγκες των κωφών και να μάθουν νοηματική γλώσσα, καθώς και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιδιωτικό ή /και δημόσιο τομέα, τα σχολεία, τα ιδρύματα κλπ.Προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των ενηλίκων και οι επικοινωνιακές δεξιότητες στη Νοηματική Γλώσσα, καθώς και οι κωφοί ενήλικες πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες συμβουλευτικής και κατάρτισης ως πρότυπα, μέντορες και καθηγητές Νοηματικής Γλώσσας.