Ο Οδηγός Κωφών Προτύπων Στοχεύει να γίνει ένα εργαλείο για την εκπαίδευση κωφών ενηλίκων ως επαγγελματιών για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ενηλίκων ακοής (επαγγελματίες, μέλη της οικογένειας, συνάδελφοι) να εργάζονται και να συνεργάζονται με κωφούς από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενηλικίωση.Θα περιέχει επαρκείς και ορθές πληροφορίες βασισμένες στην έρευνα για τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές και γλωσσικές ανάγκες των Κωφών.

Ο οδηγός απευθύνεται σε κωφούς ενήλικες, μέλη της κοινότητας κωφών και δασκάλους SL που πρόκειται να εκπαιδευτούν ως πρότυπα κωφών για την υποστήριξη ενηλίκων ακοής, να είναι μεσολαβητές μεταξύ των ενηλίκων ακοής και της κοινότητας κωφών και να διδάξουν SL.Σκοπεύει να προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους κωφούς επαγγελματίες για την προώθηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Η ανάπτυξη του Οδηγού Εκπαιδευτικών θα αποτυπώνει αυτές τις ιδιότητες:

Συνεργασία με την κοινότητα.

Η μάθηση μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω συνεργασιών στις οποίες συμμετέχουν μέλη της κοινότητας.Κωφά πρότυπα από κωφούς η κοινότητα θα φέρει εμπειρογνωμοσύνη και προοπτικές από τη ζωή και τις εμπειρίες τους για να ενισχύσει τη μάθηση των μελών του Κόσμου της Ακοής.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συνεργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με ειδικούς από την κοινότητα όταν μαθαίνουμε για συγκεκριμένα πλαίσια πολιτισμού για να αποφύγουμε την προσβολή ή την παραπλάνηση του πολιτισμού.Η συνεργασία των μελών της κοινότητας ενισχύει τη σχεσιακή μάθηση.

Εκτιμώντας τη διαφορετικότητα

Ο οδηγός υποστηρίζει την ένταξη, την ισότητα και την προσβασιμότητα για όλους.
Οι προτεινόμενοι πόροι αντικατοπτρίζουν την ευαισθησία στη διαφορετικότητα και ενσωματώνουν θετικές αναπαραστάσεις ρόλων.Το περιεχόμενο καλύπτει τις ποικίλες κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες των ενηλίκων ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και ένταξη.
Ο Οδηγός δίνει φωνή σε όλα τα μέλη της κοινότητας των Κωφών

Χαρακτηριστικά του Οδηγού εκπαιδευτικών

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τρία τμήματα που θα καλύπτουν τα κύρια θέματα:
1. Ο κόσμος των κωφών και ο κόσμος των ακουόντων
2.      Να γίνει πρότυπο
3.      Διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας σε ενήλικες ακοής.

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει (ενδεικτικές) πληροφορίες για τον Κωφό κόσμο και τον κόσμο της ακοής:

  • Οι ενήλικες ακοής χρειάζονται και δυσκολίες, τα συναισθηματικά στάδια που πηγαίνουν να αντιμετωπίσουν την κώφωση,
  • Τα αναπτυξιακά γνωστικά, κοινωνικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά/δεξιότητες των κωφών,
  • Ακρόαση ενηλίκων που αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
  • Η Κοινότητα κωφών
  • Κωφός κόσμος και παγκόσμιες σχέσεις ακοής
  • Ιδιότητα μέλους και πολιτιστική μετάδοση και στους δύο κόσμους.