Οι Συστάσεις Πολιτικής θα συντάσσονται και θα περιέχουν:

  • Τα κρίσιμα σημεία των συστάσεών μας σε ένα σύντομο, σαφές και αποτελεσματικό περίγραμμα, αποφεύγοντας την υπερβολική διατύπωση.
  •  Πλήρης ανάλυση των συστάσεών μας σε διακριτές ενότητες, δηλαδήεπισκόπηση των κύριων ζητημάτων, της στοχευμένης ανάλυσης και των εφικτών λύσεων
  • Παρουσίαση των θεμάτων από την οπτική γωνία των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και των ανώτερων υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε έγκυρη προοπτική χωρίς υπερεκτίμηση ή γενίκευση.

Όλες οι συστάσεις θα διευκρινιστούν καλά από την άποψη των σχετικών, υφιστάμενων και δυνητικών εθνικών και ευρωπαϊκών νόμων, κανονισμών και της τρέχουσας υφιστάμενης πολιτικής.
Όλες οι προτάσεις θα συνοδεύονται από πιθανές λύσεις ή κατευθυντήριες γραμμές και θα συνοδεύονται από την πνευματική παραγωγή βέλτιστων πρακτικών.
Όλες οι συστάσεις θα είναι εφικτές, σαφείς και θα έχουν προτεραιότητα.

Προκειμένου οι Συστάσεις Πολιτικής να είναι γραμμένες σε επαγγελματική ποιότητα γραφής σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα και να ενδυναμώνουν τις Κοινότητες Κωφών, θα δημιουργήσουμε ένα Εργαστήριο Χάραξης Πολιτικής για όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς κωφών.
Οι εταίροι θα έχουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να παρουσιάσουν τις υπάρχουσες ανάγκες και προσεγγίσεις για την ένταξη των κωφών και ευκαιρίες για τη βελτίωση της κατάστασης των κωφών στον κόσμο της ακοής.
Οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη σχέση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές θα ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν τις συστάσεις πολιτικής που θα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες και ειδικές για την ανάγκη προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.